1. Begripsomschrijving
2. Onderwerp
3. Bepaling
4. Medewerking door contractant
5. Geheimhouding
6. Eigendom en intellectuele eigendomsrechten
7. Tarieven
8. Beschikbaarheid van diensten
9. Betaling
10. De overeenkomst
11. Ontbinding
12. Aansprakelijkheid
13. Statische informatie
14. Privacy beleid
15. Slotbepaling

1. Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Internetabonnementen.be: De website internetabonnementen.be, websites die doorlinken naar internetabonnementen.be en de ondersteunende diensten voor internetabonnementen.be.

Contractant: De persoon die een contract afsluit via internetabonnementen.be met één van de providers en/of internetaanbieders waarop de voorwaarden van toepassing zijn.

Internet provider: Het bedrijf met wie de contractant na tussenkomst van internetabonnementen.be een overeenkomst aangaat. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de internetprovider of aanbieder van toepassing.

Overeenkomst: De afspraken die vastgelegd zijn in een formulier, document, website of andere wijze op grond waarvan internetabonnementen.be één of meerdere diensten verricht.

Diensten: De door internetabonnementen.be verrichtte diensten zoals de informatieverstrekking, automatische postcode controle, bemiddeling tussen de providers en contractant, verkoop van internet, telefonie en televisie diensten en het verkoop van hardware en overige producten.

Zaken: De bemiddeling tussen een contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de provider en de provider met internetabonnementen.be

2. Onderwerp

Internetabonnementen.be verricht één of meerdere diensten zoals zijn omschreven in de overeenkomst vanuit internetabonnementen.be aan de klant. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen altijd schriftelijk te worden overeengekomen en zullen daarna onderdeel uit maken van de overeenkomst.

3. Bepalingen

 • Door gebruik te maken van de, door internetabonnementen.be, aangeboden dienst verklaart u dat kennis heeft genomen met de algemene voorwaarden. Ook verklaart u dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden waardoor internetabonnementen.be niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.
 • De dienstverlening vanuit internetabonnementen.be aan de contractanten stopt zodra de contractant is aangesloten bij één van de deelnemende providers of in verband met technische of administratieve redenen niet bent aangesloten. Na aansluiting of afwijzing door de provider is er geen overeenkomst meer tussen de contractant en internetabonnementen.be. De contractant kan hierna geen aanspraak meer maken op de geleverde diensten door internetabonnementen.be.

4. Medewerking door contractant

 • Een contractant dient zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. De contractant dient noodzakelijke gegevens aan de website internetabonnementen.be, de medewerkers van internetabonnementen.be of derden die ingeschakeld zijn door internetabonnementen.be te verstrekken voor het afhandelen van de aanvraag.
 • Werknemers van internetabonnementen.be of door internetabonnementen.be ingeschakelde derden zullen zich houden aan toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant zoals deze zijn aangegeven in de overeenkomst.

5. Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding aan derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de contractant of de andere partij. Login-gegevens en paswoorden zijn alleen voor de contractant en mogen nooit, op wat voor een manier dan ook, openbaar gemaakt worden.

6. Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

 • De afgesloten overeenkomst strekt niet tot een overdracht van eigendommen zoals zaken of programmatuur en/of intellectuele eigendomsrechten op de zaken of programmatuur die internetabonnementen.be aanwendt bij het verrichten van een dienst.
 • De intellectuele eigendomsrechten op eventuele uitvoering van overeenkomsten door internetabonnementen.be vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij internetabonnementen.be. De contracten verkrijgen niet-exclusieve gebruiksrechten op de gegevens die beperkt zijn tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • Indien derden met betrekking tot zaken, in het tweede lid bedoelde gegevens of programmatuur rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zoals inbeslagname, dient de contractant hen ter stond van de rechten van internetabonnementen.be op de hoogte te stellen. De contracten dienen hierover internetabonnementen.be in te lichten.

7. Tarieven

Alle op Internetvergelijken.be vermelde tarieven zijn afkomstig van de networkoperators en de deelnemende Internet Service Providers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de Internet Service Provider daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met Internetvergelijken.be, contractanten zullen door de betreffende Internet Service Provider op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. Internetvergelijken.be zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

8. Beschikbaarheid van diensten

Alle zoekresultaten op Internetvergelijken.be zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database van de networkoperators en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. Internetvergelijken.be kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij Internetvergelijken.be aangezien Internetvergelijken.be zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van Internetvergelijken.be zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

9. Betaling

 1. De Internet Service Provider en/of de -networkoperator brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door Internet Service Provider en/of de -networkoperator aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de Internet Service Provider en/of de -networkoperator worden verwerkt zonder tussenkomst van Internetvergelijken.be . Internetvergelijken.be kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de Internet Service Provider en/of de -networkoperator en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.
 2. Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de Internet Service Provider en/of de -networkoperator hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de contractant verhuist en/of zijn/haar nota-adres wijzigt, dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf-, of vestigingsplaats en/of zijn nieuwe nota-adres schriftelijk aan de Internet Service Provider en/of de -networkoperator mee te delen. Deze informatie dient rechtstreeks met de Internet Service Provider en/of de -networkoperator gecommuniceerd te worden zonder tussenkomst van Internetvergelijken.be .

10. De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen contractant en Internetvergelijken.be wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en Internetvergelijken.be wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde -abonnementen van contractant bij de betreffende Internet Service Provider en/of -networkoperator automatisch beëindigd
 2. De overeenkomst tussen contractant en de Internet Service Provider en/of -networkoperator wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Internet Service Provider en/of -networkoperator wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend telkens met één jaar verlengd, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De Internet Service Provider en/of -networkoperators en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door Internetvergelijken.be verstrekte algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of -networkoperator bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlengings)termijn tenzij:
 • met de contractant anders is overeengekomen;
 • zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.

De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de Internet Service Provider en/of -networkoperator met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door Internetvergelijken.be verstrekte algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of -networkoperator, tenzij anders is overeengekomen.

11. Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

 • surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
 • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

12. Aansprakelijkheid

 1. Internetvergelijken.be is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van Internetvergelijken.be bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 2. De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Internetvergelijken.be vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

13. Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

14. Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Nedconcepts BV. Ons volledige privacy beleid is na te lezen op deze pagina.

15. Slotbepaling

 1. Internetvergelijken.be heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 2. Indien Internetvergelijken.be de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Internetvergelijken.be de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden als dan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.
 3. Met betrekking tot algemene voorwaarden van Internet Service Providers en/of -networkoperators:
  • Internet Service Provider en/of -networkoperator kan zonder tussenkomst van Internetvergelijken.be haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, Internetvergelijken.be heeft geen invloed op beslissingen van Internet Service Provider en/of -networkoperator en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;
  • Indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Internet Service Provider en/of -networkoperator niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Internet Service Provider en/of -networkoperator indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Internet Service Provider en/of -networkoperator waarmee contractant een overeenkomst aangaat;
  • Opzeggen dient te gebeuren bij de Internet Service Provider en/of -networkoperator volgens de in de algemene voorwaarden van Internet Service Provider en/of -networkoperator vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Internet Service Provider en/of -networkoperator dient niet bij Internetvergelijken.be te worden ingediend.
 4. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
 5. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.